خرید سرامیک با توجه به ابعاد مورد مصرف انجام گیرد. اگر محیط بزرگ باشد ابعاد سرامیک هم بزرگ انتخاب می کنیم. قیمت سرامیک بدون درز به دلیل کالیبره بودن برش لبه های سرامیک کمی بالا می باشد.