سرامیک ضد لغزش و سرامیک ضد لیز بیشتر در مکان های پر ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع سرامیک ها بیشتر برای کف مکان نظر نصب می شود.