فروش عمده سرامیک در مرکز فروش کاشی و سرامیک تهران انجام می گیرد. در این مراکز قیمت سرامیک ارزان می باشد و حتی بعضی از مواقع حراجی هایی را هم می گذارند.