عرضه سرامیک در ایران به صورت خرده و عمده در حال انجام است. خرده فروشی را مراکز فروش کاشی و سرامیک انجام می دهند و عرضه عمده توسط کارخانجات تولید کننده انجام می شود.