سرامیک طرح چوب در شرکت های مختلفی تولید می شود. این شرکت ها عبارتند از: سرامیک طرح چوب الوند، سرامیک طرح چوب تبریز، سرامیک طرح پارکت مهسرام و سرامیک طرح چوب سینا کاشی