سرامیک ارزان قیمت یزد، با توجه به تولیدات کارخانجات این استان مشخص می شود. در صورتی که کارخانجات طرح های جدیدی تولید کنند، طرح های قدیمی خود را که در انبار باقی مانده است را به صورت ارزان تر در اختیار عمده فروشان قرار می دهند.