کاشی سرویس بهداشتی جدید از مدل های کاشی سرویس بهداشنی کوچک ساخته شده است. بهترین رنگ کاشی برای سرویس بهداشتی، کاشی سرویس بهداشتی سفید می باشد که جایگزین کاشی سرویس بهداشتی قهوه ای شده است.