سرامیک شکسته از به هم چسباندن سرامیک های خورد شده به وجود می اند. این گونه طرح ها در قسمت مختلف ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.