سرامیک شطرنجی نوعی سرامیکی می باشد بیشتر در استخر ها استفاده می شود. نوع دیگر استفاده از سرامیک شطرنجی بین کابینت در آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.